Eğitim & Söyleşiler

 • Nesin Vakfı’nın Eğitim Amaçları
  • Düşünen, araştıran, inceleyen, kuşku duyan,
  • Kendini ve çevresini sorgulayıp eleştiren,
  • Kendinin ve çevresinin sorunlarını görüp bu sorunlara çözüm arayan,
  • Günü gününe yaşamayıp hem geçmişi değerlendiren hem de geleceği ve geleceğin sorunlarını öngörmeye çalışan,
  • Kendinin ve başkalarının hakkını arayan, haksızlıklara karşı gelebilecek cesarete sahip, başkaları mutsuzken mutlu olamayan, yani toplumsal sorumluluğu olan,
  • Yetenek ve sınırlarının ayrımında, ama aynı zamanda bu yetenek ve sınırlarını zorlayan, kendini sürekli geliştiren ve yenileyen ve kendini yenilemenin zorluğunun bilincinde olan,
  • Bir iş üzerine yoğunlaşabilen, başladığı işi bitiren, zamanını doğru ve verimli kullanabilen,
  • Tükettiğinden çok üreten, kırıcı değil yapıcı olan,
  • Ayrımında olsun ya da olmasın, çözemediği, üstesinden gelemediği kişisel sorunlarını olumlu yönde yönlendirebilen,
  • Madden ve manen olabildiğince başkalarından ve koşullardan bağımsız, hayatta tek başına ayakta durabilen bireyler yetiştirmektir.
 • Nesin Vakfı’nda Çocukların Özgürlükleri ve Hakları
  • İnanç Özgürlüğü: Nesin Vakfı’nda yetişkinler, bilimsel olmayan doğrularını, inançlarını ve yaşam felsefelerini hiçbir biçimde çocuklara ve gençlere benimsetmeye kalkışmazlar. Nesin Vakfı çocukları her türlü inanç ve yaşam felsefesinde özgürdürler.
  • Düşünce Özgürlüğü: Yönetimin ve çalışanların görüşlerine ters düşen çocuklar kınanmaz, cezalandırılmaz, korkutulmaz, tehdit edilmez; tam tersine, Nesin Vakfı’nda herkesin düşüncesini çekinmeden açıklayabileceği ve savunabileceği bir ortam olmalıdır.
  • Karar Özgürlüğü: Nesin Vakfı’nda çocuklar kendi geleceklerini tayin etme hakkına sahiptirler.
  • Merak ve Bilgilenme Özgürlüğü: Nesin Vakfı’nda çocuklardan bilgi saklanmaz. Çocukların her sorusu açıklıkla, onların anlayabileceği bir dilde ama yalansız ve olabildiğince eksiksiz yanıtlanmaya çalışılır.
  • Bireysel Haklar: Nesin Vakfı’nda çocukların bireysel hakları korunur. Örneğin çocukların odalarına kapı vurulmadan ve çocuğun izni olmadan girilemez. Odalarda arama tarama yapılamaz. Çocukların okudukları kitaplar denetlenmez. Çocuklar giyim kuşam, saç, sakal, bıyık gibi dış görünümlerinde de özgürdürler. Nesin Vakfı’nda dayağa, korkuya, cezaya, hele bireyi yok sayan toplu cezaya yer yoktur.
  • Saygıya Hak: Nesin Vakfı’nda çocuklara saygı duyulur, örneğin, onlara emir kipiyle seslenilmez, onların düşünceleriyle, duygularıyla, arayışlarıyla, sanatsal ve bilimsel ürünleriyle alay edilmez.
  • İçini Dökme Hakkı: Nesin Vakfı’nda çocukların sorunları dinlenir, bu sorunlarına çözüm arayışları engellenmez ve olanaklar dahilinde sorunlarına çözüm aranır.
  • Yanlış Yapma Hakkı: Nesin Vakfı’nda çocuklara yanlış yapma hakkı tanınır, insanların kimi konularda kendi doğrularını kendilerinin bulmaları gerektiğine inanılır.
  • Başarısızlık Hakkı: Nesin Vakfı’nda başarısız çocukların başarısızlıklarının nedenleri araştırılır, bu nedenler giderilmeye çalışılır, başarısızlık kolay kolay kabul edilmez. Nesin Vakfı’nda çocuklar başarısızlıklarından dolayı ayrıca cezalandırılmadığı gibi başarılarından dolayı ödüllendirilmezler de. Nesin Vakfı’nda başarısız çocuklara başarısızlığın dünyanın sonu olmadığı, her başarılı insanın başarıdan çok başarısızlıkları olduğu başarısız gence anlatılır.
  • Şımarma Hakkı: Nesin Vakfı’nda çocukların şımarma hakları vardır. En küçüğün şımarma hakkı sonsuzdur.
  • Sınırsız Seçenek Hakkı: Nesin Vakfı’nın eğitim amacı sorunsuz insan yetiştirmek değildir, çünkü bu, gerçekleşmesi olanaksız bir amaçtır. Kaldı ki yaratıcı insanların bir çoğu sorunlu insanlardır. Nesin Vakfı’nın eğitim amacı, belirtildiği üzere, sorunlarına çözüm bulan ve sorunlarını olumlu yönde yönlendirebilen kişiler yetiştirmektir. Bu amacın gerçekleşmesi için çocuğun önüne, bunalımlarını ve sorunlarını dışavurabileceği, kendini yönlendirebileceği, gizli yeteneklerini keşfedebileceği, keşfettiği yeteneklerini geliştirebileceği birçok seçenek sunulmalıdır. Çocukların enerjilerini olumlu, yapıcı ve yaratıcı biçimde yönlendirebilecekleri, kullanabilecekleri, değerlendirebilecekleri, kırıcı olmadan harcayacabilecekleri ortamlar yaratılmalı, olanaklar sunulmalıdır. Nesin Vakfı olanakları el verdiğince çocuklara bu seçenekleri sunmaya çalışır ve seçenek sayısında sınır tanımaz.
 • Nesin Vakfı Çalışanlarının ve Gönüllülerinin Çocuklara Karşı Görevleri
  • Eşitlik İlkesi: Çalışanlar çocuklar arasında keyfi ayrım yapamazlar. Nesin Vakfı’na alınan her çocuk, bir ailenin öz evladı gibi kabul edilir.
  • Amaçtan Sapmama: Nesin Vakfı çocuklar için kurulmuştur. Vakıf’ta alınan her karar, atılan her adım çocuk merkezli ve çocukların yararına olmalıdır.
  • Eğitim Süresi: Nesin Vakfı’nda eğitim günde 24 saattir ve Nesin Vakfı’nda çocukların her anı değerlendirilir. Çocukların denetim altında olmadığı an olmamalıdır.
  • Yetenek Keşfi: Her çocuğun yetenekli olduğu, kendine güvendiği bir dal bulunmaya çalışılmalıdır. Vakıf çalışanları bu konuda sürekli arayış içinde olmalıdır.
  • Eleştiriye Açık Olma: Çalışanlar ve yöneticiler, çocukların eleştirilerine açık olmalıdır. Bu eleştiriler haksız bile olsa gençler kınanmamalıdır.
  • Gerekçeli Kurallar: Vakıf’ta uygulanan her kuralın bir gerekçesi olmalı, bu gerekçe çocuklara açıklanmalı ve uygulanmadan önce onların da onayı alınmalıdır. Hiçbir kural ve yasak gerekçesiz olmamalıdır ve her kural ve yasağın gerekçesi çocuklara açıklanmalıdır.
  • Özyönetim: Vakıf sorumluları çocukları “özyönetime” teşvik etmelidir. Örneğin çocuklar kendi aralarında toplanabilmeli, görev dağılımı yapabilmelidir.
  • Hak Aramak: Hakları ve bu hakları nasıl ve hangi yasal yollarla arayabilecekleri çocuklara öğretilmelidir.
  • Kendini Korumak: Kendi vücuduna sahip olduğu, kimsenin kendisine kendi rızası olmadan bir şey yapamayacağı çocuğa öğretilmelidir. Cinsel taciz ve istismar karşısında yapabilecekleri çocuklara uygun bir dille anlatılmalı, böyle bir durumda başvurabileceği merciler açıkça kendilerine söylenmelidir.
  • Cinsel Bilgiler: Belli bir yaş ve olgunluğa eriştiklerinde çocuklara gerekli cinsel bilgiler uzmanlar tarafından öğretilmelidir.
  • Vakf’a Sahiplenme: Çocuklar ve çalışanlar Vakf’a sahiplenmeli ve Vakf’ın gelişmesinde, güzelleşmesinde, zenginleşmesinde katkıları olmalıdır. Nesin Vakfı çocukları Vakf’ın her türlü işinde çalışmaya teşvik edilmelidir.

  Yukardaki ilkeler, görüşler, kurallar ancak olağan durumlarda geçerlidir. Hayati tehlike olduğunda, Vakf’a geri dönüşü olanaksız bir zarar söz konusu olduğunda, diğer çocukların eğitimi ve gelişimi tehlikeye girdiğinde durumun gerekleri yapılır.

  Nesin Vakfı’nda çocuklara saygı duyulur. Çocuklar horlanmaz, itilip kakılmaz, aşağılanmaz. Nesin Vakfı çocuklarının kişiliklerine, düşüncelerine ve inançlarına saygı gösterilir. Her çocuk her konuda düşüncesini korkusuzca söyleyebilir. Nesin Vakfı çocuklarının büyüklerini ve Vakıf çalışanlarını hiç çekinmeden eleştirmeye, her türlü şikâyet ve isteklerini dile getirme hakları vardır.

  Sağlıkları sözkonusu olmadığı sürece, Nesin Vakfı’nda çocuklar olabildiğince ve alabildiğine özgürdürler. Nesin Vakfı çocukları kendi gelecekleri konusunda karar vermekte de özgürdürler. Yöneticilerin, eğitmenlerin, annelerin çocukları yönlendirmeye hakları varsa da kimsenin çocukları zorlamaya hakları yoktur.

  Nesin Vakfı çocukları Vakf’ın günlük işlerinde çalışırlar, çalışanlara yardım ederler. Bu işler arasında günlük temizlik, mutfak, çamaşır, küçüklere bakma, onlara ders çalıştırma, resim yaptırma, kitap okuma, onarım, badana, inşaat, hayvanların, meyve ağaçlarının ve sebze bahçelerinin bakımı, kütüphanenin ve arşivin düzenlenmesi gibi işler vardır. Ancak hiçbir çcuk bir iş yapmaya zorlanamaz. Çocuklar günlük iş bölümünü kendi aralarında yaparlar.

  Nesin Vakfı’nda başarılı ve başarısız çocuklar arasında en küçük bir ayrım yapılmaz. Nesin Vakfı çocukları üretken bireyler olarak yetiştirilir. Nesin Vakfı’nda çocuklar arasında ağabey-abla-kardeş ilişkisinin gelişmesine özen gösterilir. Aynı ilişki çalışanlar ve çocuklar arasında da olmalıdır. Nesin Vakfı’nda çocukların şımarmaya hakları vardır. Çok daha genel olarak, Nesin Vakfı’nda Aziz Nesin’in yazılı (örneğin Korkudan Korku adlı yapıtında, I, II, III, IV) ya da yazısız olarak ardında bıraktığı eğitim ilkeleri uygulanır.

 • Akademik Eğitim


  Nesin Vakfı çocukları ilk ve orta eğitimleri için Çatalca’daki devlet okullarına giderler. Çocuklarımız Anadolu Liseleri sınavlarına iki yıldan beri düzenli olarak katılmaktadırlar. Anadolu Liseleri sınavlarında başarılı olan çocuklarımızın bu okullarda eğitim görmeleri sağlanacaktır. Başarı şanslarını artırmak için o yaş grubundaki çocuklarımız yıl boyunca seviye yükseltme kurslarına gönderilmektedirler. 

  Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz lise ikiden itibaren dersaneye giderler. Lise öğrenimlerini tamamlayan ve sınava hazırlanan çocuklarımız Beylikdüzü’ndeki evimizde kalarak dersanelerine devam ederler. Girdikleri ilk üniversite sınavını kazanamayan çocuklar kendi istekleri doğrultusunda iki ya da üç yıl daha dersaneye devam edebilirler. Üniversiteyi kazanan gençlerimizin kazandıkları kentte ev kiralanarak barınmaları sağlanır. İstanbul ve Ankara’da okuyan çocuklarımız Vakfımıza ait evlerde kalmaktadırlar. 

  Ayrıca gönüllü öğretmenler haftanın belli günlerinde Nesin Vakfı çocuklarına matematik, fizik, kimya, Türkçe, İngilizce, resim, müzik, tiyatro gibi çok çeşitli konularda ders verirler.

 • Kütüphane

  Ekim 1998’den bu yana çocuklarımızın da yardımıyla kütüphanecimiz Besime Ersoy tarafından Nesin Vakfı Kütüphanesi düzenlenmeye başlanmıştır. Düzenleme çalışmaları halen devam etmektedir. 25.000 dolayında kitaptan ve sayısız dergi ve gazeteden oluşan Nesin Vakfı Kütüphanesi düzenleme çalışmaları bittikten sonra yararlanmak isteyen herkese açılacaktır. 

  Eski kütüphane yetmediğinden, bu kütüphanenin hemen yanına daha çağdaş iki katlı ek bir kütüphane yapılmıştır. Kitaplıkları – çocuklarımızın da yardımıyla elbet – Theo Hasselo tarafından yapılan kütüphanemizin ikinci katının kitaplıklarının tamamlanmasına halen devam edilmektedir. 

  Nesin Vakfı Kütüphanesi, Nesin Vakfı çocuklarının kaldığı binadadır. Çocuklarımız, gece ya da gündüz, istedikleri her an kütüphaneden yararlanmaktadır. Genel bilgi, kültür, eğitim kitapları bakımından kütüphanemiz zengindir.

 • Kurs Olanakları

  Nesin Vakfı Çocukları kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda hobi veya meslek edinme amaçlı kurslara gönderilirler. Bugüne dek çocuklarımız tiyatro, müzik (şan, piyano, yan flüt), yabancı dil (İngilizce-Almanca), bilgisayar, muhasebe, seramik, resim, dikiş-nakış ve spor gibi çok çeşitli kurslara gönderilmişlerdir ve bugün çocuklarımızın bir çoğu kurslara devam etmektedirler.

 • İnternet ve Bilgisayar

  Vakfımızda çocukların kullanabileceği bir çok bilgisayar ve bu bilgisayarların internet bağlantıları vardır.

 • Resim-Heykel

  Nesin Vakfı’nda plastik sanatlara özel önem verilir. Resmin, hem sanatsal hem de terapötik değeri olduğuna inanırız. 

  Biri şehirde biri de Vakıf’ta olmak üzere Nesin Vakfı’nın iki resim atölyesi vardır. 

  Nesin Vakfı çocuklarından Süleyman Cihangiroğlu Marmara Üniversitesi Resim Bölümünü bitirmiş ve bir çalışması ulusal bir yarışmada ödül almıştır. Vakf’ın başka çocukları da resim ya da heykel dalına özel ilgi duymaktadır. Resme ilgi duyan çocuklarımız haftada bir gün şehirdeki atölyemizde profesyonel sanatçılardan resim eğitimi almaktadır. 

  Vakfımızda heykel de önemli bir yer tutar. Çocuklarımızın maden, ahşap ve taştan yaptıkları işlevsel ya da salt estetik değeri olan heykeller Vakfımızı süslemektedir. 

  Vakıf çocuklarının sanatsal çalışmaları özel günlerde sergilenmekte, “sanatçısı”nın da izni alınarak, Vakf’a bağışta bulunanlara hediye olarak sunulmaktadır. 

  Nesin Vakfı’nın oyun odaları, yemek salonu, bina merdiven duvarları ve bazı dış cepheler çocuklarımızın resim çalışmalarıyla süslenmiştir.

 • Müzik

  Nesin Vakfı’nın üç piyanosu vardır. Ayrıca saz, gitar, flüt, mızıka, yan flüt gibi diğer müzik aletleri bulunmaktadır. Nesin Vakfı çocukları bu müzik aletlerini diledikleri gibi kullanabilirler ve özel ilgi alanı oluşturan çocuklara özel müzik aletleri alınır. İsteyen ve ilgi duyan çocuklarımız şan, solfej ve piyano gibi müzik kurslarına gönderilir.

 • Tiyatro

  Nesin Vakfı’nın 250 kişilik bir tiyatro salonu vardır. Nesin Vakfı çocukları gönüllü eğitmenlerden tiyatro dersleri alırlar. Çocuklarımız her yıl iki üç oyun sahneye koyarlar. Şehirden gelen sanatçı dostlarımız da zaman zaman Vakfımıza ve Çatalca’daki dostlarımıza gösteri sunarlar. 

  İki yıldan beri Can Gülçür ve çocuklarımızdan tiyatro eğitimi almakta olan Emine Özacar gönüllü olarak tiyatro dersleri verilmektedir.